2018-08-15 ตักบาตรระดับชั้น ม.3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-30 Stream สู่ STEM
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-28 กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-10 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-06 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-12 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-03 อบรมพัฒนาการศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-15 อบรมEEC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-03 บริจาคโลหิต
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-10 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-21 อบรมเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-11 ตักบาตรระดับชั้น ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-10 ค่ายทักษะชีวิต ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-26 ติวความรู้ GAT ระดับชั้นม .6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-13 มอบรางวัลอัตลักษณ์ดัดดรุณี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-06 ค่ายทักษะชีวิต ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-12 ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตร
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-01 ประคุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-02 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-05-10 ประชุมครูประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-05-12 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-05-24 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-06 Eng Han Nihon Zhongwen
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-06 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลศึกษาดูงาน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-07 ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน2561
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-18 กิจกรรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-05-09 ปฐมนิเทศ ม.4,ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-06 กิจกรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-21 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2560 "103 ปี : เกียรติคุณคนดี"
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-14 พิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-13 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนดัดดรุณี จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-10 โครงการบำเพ็ญประโยชน์อาสายุวกาชาด เพื่อพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-10 อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM "ความรู้คู่ความสนุก"
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-09 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนตัวแทนโรงเรียนดัดดรุณี งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-09 DDN EP & IEP Open house 2017
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-19 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-02 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-01 เลือกขวัญใจน้ำเงิน-ชมพู
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-27 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-24 งานเลี้ยงปีใหม่ 2561
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-24 บรรยากาศกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-16 ค่ายเนตรนารียุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-22 พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนยุวกาชาด
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-16 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-13 ค่ายบูรณาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-13 ค่ายธรรมะและค่ายสิ่งแวดล้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-12 วันเด็กแห่งชาติ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-08 ติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-12-29 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-12-22 โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-12-22 Christmas Day 2017
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-12-19 พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนสร้างชื่อเสียงสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-12-19 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-12-16 ค่ายเนตรนารี-ยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-12-14 โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-12-12 ศึกษาดูงานโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-12-09 ค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-12-06 นักกีฬาแฮนรับใบประกาศ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-12-05 พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 5 ธันวาคม 2560
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-12-04 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-12-01 แปดริ้วร่วมใจก้าวให้ถึงอย่างพอเพียง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-11-28 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-11-25 Building Skills for English Debate Workshop
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-11-24 โครงการขยายผล ชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-11-24 โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-11-21 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-11-18 ค่ายบูรณาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-11-08 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนดัดดรุณี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-11-04 อบรมหลักสูตรพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-10-31 "แห่บก" งานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธร ประจำปี 2560
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-10-26 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-10-23 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-10-16 กฐินพระราชทานและบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศล ร.9
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-10-10 การติวเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในนระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-10-04 กิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารีและยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-10-03 ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-10-02 ค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-09-29 โรงเรียนดัดดรุณีจัดงาน "มุฑิตาวันทาปูชนียาจารย์" ให้กับครูเกษียณอายุราชการ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-09-28 โรงเรียนดัดดรุณีเข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-09-20 มอบใบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักเรียนเข้าร่วมการประกวด สวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-09-20 Datdaruni_Booktalk
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-09-08 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศรับใบประกาศ ละครเวทีภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาจีน ญี่ปุ่น ระดับภาค
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-09-07 โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-09-07 โครงการอบรมนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินและต่ำกว่าเกณฑ์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-28 การตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี ประจำปีการศึกษา 2560
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-28 พิธีมอบใบประกาศและเหรียญรางวัลแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนกีฬา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-26 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายภาษาและวัฒนนธรรมจีน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-25 โครงการสร้างกุศล ส่งบุญ ด้วยการบริจาคโลหิต
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-23 โรงเรียนดัดดรุณีรับการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-20 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-19 โครงการอบรมพัฒนาครูในรูปแบบ PLC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันนออก (EEC)
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-18 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-15 การแข่งขันทักษะภาษาจีน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนดัดดรุณี ปีการศึกษา 2560
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-11-12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-09 การมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-02 กิจกรรม "รักษ์ภาษาไทย"
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-01 นักเรียนตัวแทนประเทศไทย ทีม Draco DDN เข้าร่วมการแข่งขัน World Green Mech Contest 2017 ณ ประเทศจีน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-04 แสดงความยินดีกับนักเรียนดัดดรุณีสอบได้ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS และ MPIC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-08-03 การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปีการศึกษา 2560 ชนิดกีฬา วอลเลย์บอล
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-07-28 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-07-28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-07-27 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-07-27 กิจกรรม "รักษ์ภาษาไทย" ปีการศึกษา 2560
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-07-27 Big Cleaning Day
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-07-26 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-07-26 ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายโครงการ MEP-IEP
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-07-18 การฝึกซ้อมแผนฯระงับอัคคีภัย โรงเรียนดัดดรุณีปี2560
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-07-13 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-07-07 ประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2560
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-07-07 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-07-06 Dek-D School Tour
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-07-03 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาสู่อาเซียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-07-01 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-07-01 กลับบ้านเราน้องรออยู่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-06-30 อบรมป้องกันสาธารณะภัย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-06-29 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-06-26 เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-06-25 อบรมคุณธรรม
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-06-22 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-05-19 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2560
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-05-28 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-06-21 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-06-15 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-06-08 ผู้แทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบประกาศนียาบัตรให้แก่นางสาววรางคณา ทาสี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-06-05 ศึกษาดูงานโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-05-08-09 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-04-10 กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-04-06 โรงเรียนดัดดรุณีเข้าร่วมกิจกรรมวันจักรี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-04-05 ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-04-05 ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2017-05-25 ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้กับครูที่มาบรรจุใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม