2018-11-15 เปิดบ้านการศึกษามหกรรมอาชีพเพื่อรองรับEEC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-05 ค่ายบูรณาการ ระดับชั้น ม.5
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-13 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน/ประธานคณะสี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-09 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-12 ฟังบรรยายกลยุทธ์การขาย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-13 ประชุมครู เดือนพฤศจิกายน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-10-30 รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-08 บริจาคโลหิต
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-05 ต้อนรับครูใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-01 ค่ายเนตรนารี ยุวกาชาด ม.1,ม.3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-02 งานสภานักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-10-27 ค่ายบูรณาการ ม.1, ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-10-10 ค่ายผู้นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-10-04 ประชุมศิลปหัตถกรรม
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-10-03 ม.1ทัศนศึกษาสวนนงนุช
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-10-01 ค่ายเนตรนารี ยุวะกาชาด ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-26 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-19 ตักบาตร ม.6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-27 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ชั้น ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-26 ตักบาตร ม.5
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-23 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-07 กลับบ้านเราน้องรออยู่ ปีที่ 6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-28 งานเกษียณอายุราชการ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-12 วันแม่แห่งชาติ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-03 อบรมศึกษาพัฒนาการ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-24 สอบภาษาอังกฤษ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-13 มอบเหรียญอัตลักษณ์ดัดดรุณี , มอบรางวัลการแข่งขันสารานุกรม
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-24 เปิดบ้านการศึกษาพิเศษภาคตะวันออกEEC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-25 ค่ายบูรณาการ ม.2
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-29 ตรวจสุขภาพนักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-01 ประชุมระบบสารสนเทศ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-17 เปิดโลกปิโตรเลียม
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-03 โครงการอบทวนเกณฑ์การประเมินฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-05 มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-10 รับเงินทอดผ้าป่า
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-04 ตักบาตร ม.2
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-11 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-13 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-26 รักษ์ภาษาไทย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-15 อบรมคิวอาร์โค้ดระยอง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-16 อบรมสภานักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-07 มอบรางวัล เกียรติบัตร กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-19 กิจกรรมครูเกษียณ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-17 รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-18 ตักบาตร ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-22 การอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ EEC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-09-20 โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-14 ไหว้ครู
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-15 ตักบาตรระดับชั้น ม.3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-30 Stream สู่ STEM
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-28 กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-10 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-06 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-12 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-03 อบรมพัฒนาการศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-15 อบรมEEC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-03 บริจาคโลหิต
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-10 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-21 อบรมเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-11 ตักบาตรระดับชั้น ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-10 ค่ายทักษะชีวิต ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-26 ติวความรู้ GAT ระดับชั้นม .6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-13 มอบรางวัลอัตลักษณ์ดัดดรุณี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-08-06 ค่ายทักษะชีวิต ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-12 ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตร
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-01 ประคุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-02 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-05-10 ประชุมครูประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-05-12 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-05-24 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-06 Eng Han Nihon Zhongwen
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-06 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลศึกษาดูงาน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-07 ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน2561
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-06-18 กิจกรรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-05-09 ปฐมนิเทศ ม.4,ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-07-06 กิจกรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-21 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2560 "103 ปี : เกียรติคุณคนดี"
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-14 พิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-13 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนดัดดรุณี จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-10 โครงการบำเพ็ญประโยชน์อาสายุวกาชาด เพื่อพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-10 อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM "ความรู้คู่ความสนุก"
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-09 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนตัวแทนโรงเรียนดัดดรุณี งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-09 DDN EP & IEP Open house 2017
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-19 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-02 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-02-01 เลือกขวัญใจน้ำเงิน-ชมพู
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-27 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-24 งานเลี้ยงปีใหม่ 2561
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-24 บรรยากาศกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-16 ค่ายเนตรนารียุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-22 พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนยุวกาชาด
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-16 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-01-13 ค่ายบูรณาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม