2019-08-23 กิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-23 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-23 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-22 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพม6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-20 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-14 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-14 กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-13 ประชุมผู้บริหาร
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-14 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-12 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-09 ศึกษาดูงานปัญญาภิวัตน์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-09 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-28 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-31 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก,ปลูกต้นไม้ประจำโรงเรียนและกิจกรรมต้านยาเสพติด
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-06 กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-04 กิจกรรม To be number 1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-03 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-02 กิจกรรมอบรมวิทยาศาสตร์เครื่องบินพลังยาง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-02 กิจกรรมรับบริจาคโลหิต
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-08-07 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-26 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-30 กิจกรรม Eng Han Nihong Zhongwen Day
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-26 กิจกรรมBig Cleaning Day
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-22 กิจกรรมจิตอาสา 10 วัน 10 ความดี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-20 กิจกรรมจิตอาสา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-19 ประชุมครูครั้งที่ 4/2562
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-19 กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-12 แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-12 สาธารณสุขให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกแก่นักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-12 การแสดงโชว์ของชมรม To be number 1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-11 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-10 กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ พุทธสมาคม
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-09 กิจกรรมเปิดสัปดาห์พระพุทธศาสนาสู่อาเซียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-09 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-20 โครงการถนนเด็กเดินเพลินวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-20 กิจกรรมอบรมเพื่อนผู้ให้คำปรึกษา (YC : Youth Counselor)
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-21 โครงการอบรมวัยรุ่นใสใส หัวใจยุติธรรม
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-05 กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-01 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-07-03 พิธีมอบเข็มยุวกาชาด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-20 ศิษย์เก่าดัดดรุณีมอบหนังสือและทุนการศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-08 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-01 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-01 อบรมการใช้พลังงานไฟฟ้า
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-31 การประชุมครูโรงเรียนดัดดรุณี ครั้งที่ 4/2562
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-05 งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-06-06 ครูและนักเรียนระดับชั้น ม.6 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-30 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-23 กิจกรรมมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรการจัดกิจกรรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนดัดดรุณี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-26 กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ SMTE ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-27 กิจกรรมมอบรางวัลกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และการแสดงวงคอรัสกลุ่มสาระศิลปะ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-22 กิจกรรมมหรสพสมโภชพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ร.10
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-24 ต้อนรับครูใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-23 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-18 พิธีรับมอบรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-14 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-13 การประชุมครูโรงเรียนดัดดรุณี ครั้งที่ 1/2562
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-04 ตักบาตรเนื่องในวันพระบรมราชาภิเษก ร.10
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-11 อบรมกีฬาฟุตซอล
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-05-06 พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 ณ ศาลาจัตุรมุข
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-04-25 พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-04-10 พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์และต้อนรับผอ.ปนัดดา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-04-08 จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน,มอบตัว นร.ม.1
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-04-06 ถวายพานพุ่มวันจักรี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-03-29 ปัจฉิมนิเทศชั้น ม.3 , ม.6(2)
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-03-29 ปัจฉิมนิเทศชั้น ม.3 , ม.6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-03-30 นักเรียนสอบเข้า ม.1 , ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-03-27 รับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป ประจำปี 2562
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-03-22 รณรงค์เลือกตั้ง ปี 62
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-03-19 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-15 สังสรรค์ดัดดรุณี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-26 การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดค่าเป้าหมายฯ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-23 รับสมัครนักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-21 รณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-15 สัปดาห์วันเกียรติยศ 3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-15 สัปดาห์วันเกียรติยศ2
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-13 DDN MEP/IEP Open house 2018
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-11 สัปดาห์วันเกียรติยศ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-08 กิจกรรม To be number one
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-02-06 มอบแหวนขวัญใจน้ำเงินชมพู
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-05 ตักบาตรระดับชั้น ม2
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-31 ยุวกาชาดดัดดรุณี มอบของให้กับผู้ป่วย รพ.พุทธโสธร
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-29 มอบธรรมนูญสภานักเรียน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-30 สมาคมครูและศิษย์เก่ามอบเงิน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-28 ติวความรู้ระดับชั้น ม.6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-26 104 ปี ดัดดรุณี น้ำเงินชมพูสู่ถิ่น
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-24 เลือกขวัญใจน้ำเงินชมพู
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-23 พิธีมอบเข็มยุวกาชาด
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-22 ตักบาตรระดับชั้น ม.3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-14 กีฬาสี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-03 ประชุมครู
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-17 Young Leadership and Drama Camp
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-16 วันครู , มอบช่อดอกไม้ครูใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-15 สังสรรค์ดัดดรุณี 2562
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-04 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติว GAT
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-05 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-07 ติว O-NET ระดับชั้น ม.3
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2019-01-04 ตักบาตรระดับชั้น ม.4
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-28 กิจกรรมวันตักบาตรต้อนรับปีใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-28 อวยพรปีใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-25 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-21 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-13 ประชุมสมาคมครูเก่าดัดดรุณี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-17 อบรม PLC , Log book
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-18 รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-14 งานเชิดชูเกียรตินักกีฬา
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-14 มอบรางวัลกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-12 พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-06 ม.6 ติวความรู้ GAT
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-06 ตักบาตรระดับชั้น ม 5
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-12-05 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ 5 ธันวาคม 2561
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-19 กิจกรรมแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-26 ประชุมสมาคมศิษย์เก่า
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-30 ม.6 ติวความรู้ GAT
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-28 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดัดดรุณี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-22 มอบรางวัล กิจกรรมเปิดนิทรรศการ EEC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-24 อบรม EIS
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-23 พิธีถวายราชสดุดี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-23 ทำบุญตักบาตร ระดับชั้น ม.6
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-10-14 อบรม ว.21
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-15 เปิดบ้านการศึกษามหกรรมอาชีพเพื่อรองรับEEC
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-05 ค่ายบูรณาการ ระดับชั้น ม.5
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-13 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน/ประธานคณะสี
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-09 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-12 ฟังบรรยายกลยุทธ์การขาย
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-11-13 ประชุมครู เดือนพฤศจิกายน
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 2018-10-30 รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม