2020-02-07 โครงการบำเพ็ญประโยชน์อาสายุวกาชาด

โครงการบำเพ็ญประโยชน์อาสายุวกาชาดเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนสียัดพัฒนา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ และ ชมรมจิตอาสายุวกาชาด

Album info

Random image