2020-01-16 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม พ.ศ.2563
ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับโรงเรียนดัดดรุณี

Album info

Random image