2019-01-07 ติว O-NET ระดับชั้น ม.3

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ติวความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ O-NET
วันที่ 7-10 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารจำลอง จำเริญ แม่นธนู
และ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี

Album info

Random image