2018-12-25 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน
"กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา" ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562
โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา

Album info

Random image