2018-12-21 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
พบกับ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และทีมงาน
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนดัดดรุณี

Album info

Random image