2013-03-29 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3,6

พิธีแสดงความยินดี ในการสำเร็จการศึกษาของ นักเรียน ชั้น ม.6
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 29 มีนาคม 2556

Album info

Random image