2013-03-20-21 ประชุมสรุปงาน

งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี

นายอำนาจ ภักดีเสน่หา ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณีได้จัดการประชุมปฏิบัติการสรุปรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพของการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 20 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2556
 • IMG 06

  IMG 06

 • IMG 01

  IMG 01

 • IMG 07

  IMG 07

 • IMG 05

  IMG 05

 • IMG 02

  IMG 02

 • IMG 03

  IMG 03

 • IMG 09

  IMG 09

 • IMG 08

  IMG 08

 • IMG 13

  IMG 13

 • IMG 10

  IMG 10

 • IMG 11

  IMG 11

 • IMG 12

  IMG 12

 • IMG 17

  IMG 17

 • IMG 16

  IMG 16

 • IMG 15

  IMG 15

Album info

Random image