2012-07-05 การติดตามและประเมินผล โรงเรียนมาตราฐานสากล

การติดตามและประเมินผล ความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (โรงเรียนมาตราฐานสากล)
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนดัดดรุณี

Album info

Random image